Termes i condicions

Hotel Prisma Barcelona

Termes i condicions

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat
de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc web
https://app.thebookingbutton.com (d’ara endavant, la “Web”) és titularitat de Whistestone SL, amb domicili social a Avda. Josep
Tarradellas, 119-121, Barcelona, amb NIF B-31448822.

Condicions d’ús

Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web
https://app.thebookingbutton.com i regulen les relacions jurídiques entre Whistestone SL i el client.

L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització de la Web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de
les Condicions d’Ús. Si no estiguessis d’acord amb aquestes condicions has d’abstenir-te d’utilitzar aquesta pàgina.

La visita al lloc eCommerce per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la
bona fe, les presents Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Whistestone
SL o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit,
així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides
per Whistestone SL, al lloc eCommerce o als seus continguts.

El lloc web i els productes i serveis oferts per Whistestone SL està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient
per a poder quedar vinculat per les presents Condicions d’Ús. És possible que la utilització de certs serveis o la
contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementaries que requeriran el
consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.

Registre dels usuaris

La utilització dels serveis prestats per Whistestone SL i la compra en la Web requereix el registre com a usuari en la Web.
Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i
exactes. Pots consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç: https://www.hotelprismabarcelona.com/politica-de-privacidad/

Així mateix, has de tenir en compte que en tot moment pots modificar les teves dades personals, així com exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades (RGPD).

Comandes

Una vegada realitzada una comanda, t’arribarà un missatge confirmant la recepció de la mateixa així com amb informació
sobre l’enviament i la facturació de la comanda realitzada.

Forma de pagament

L’adquisició de serveis o productes a través de https://app.thebookingbutton.com permet les següents formes de pagament:

  • Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit a través d’un TPV virtual.

Preus

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de
producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.).

Garantia de béns de consum

Com a client, tens la consideració de consumidor de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries
(d’ara endavant, “TRLGDCU”).

En conseqüència, comptes amb el dret de desistiment que consisteix en que puguis deixar sense efecte el contracte
celebrat sense necessitat de justificar la teva decisió durant els catorze (14) dies naturals des que es rebi el ben adquirit o
des de la celebració del contracte si es tracta d’una prestació de serveis.

Hauràs de manifestar la teva intenció de desistir en el termini indicat i procedir a la devolució del producte, amb el
corresponent reemborsament del preu abonat.

En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquesta Web pots presentar una reclamació mitjançant la
plataforma de resolució de litigis de la Unió Europea aquí . Whistestone SL es reserva la potestat de negar-se a acceptar la
reclamació presentada a través de la plataforma.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal
nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la
resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. Whistestone SL i l’usuari acorden
sotmetre les controvèrsies que poguessin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes
Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our <a href="https://www.hotelprismabarcelona.com/mas-informacion-sobre-las-cookies/?lang=en">cookies policy</a> + info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close